FANDOM


Npacqui
Binh Pháp Tengu EX
Tăng khả năng sạc NP của toàn đội trong 3 lượt.
Tăng tính năng thẻ Quick của bản thân trong 3 lượt. UpgradeIconText
Cấp 12345678910
Npchargeup Khả năng sạc NP + 10%11%12%13%14%15%16%17%18%20%
Quickupstatus Quick + 10%11%12%13%14%15%16%17%18%20%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Ushiwaicon

Npacqui
Binh Pháp Tengu A
Tăng khả năng sạc NP của toàn đội trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Npchargeup Khả năng sạc NP + 10%11%12%13%14%15%16%17%18%20%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Ushiwaicon

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.