Wikia Fate Grand Order Việt Nam

Npacqui.png
Binh Pháp Tengu EX
Tăng khả năng sạc NP của toàn đội trong 3 lượt.
Tăng tính năng thẻ Quick của bản thân trong 3 lượt. UpgradeIconText.png
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Npchargeup.png Khả năng sạc NP + 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 20%
Quickupstatus.png Quick + 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 20%
Thời gian chờ 7 6 5
Servant sở hữu kĩ năng
Ushiwaicon.png
Bản mẫu:Tooltip Ushiwakamaru

Npacqui.png
Binh Pháp Tengu A
Tăng khả năng sạc NP của toàn đội trong 3 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Npchargeup.png Khả năng sạc NP + 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 20%
Thời gian chờ 7 6 5
Servant sở hữu kĩ năng
Ushiwaicon.png
Bản mẫu:Tooltip Ushiwakamaru