FANDOM


Hiệu ứng

Dodge
Hiệu ứng thường
Né một đòn tấn công.
Tăng kháng debuff của người đeo thêm 5%.
Hiệu ứng sau khi tiến hóa tối đa
Né một đòn tấn công.
Tăng kháng debuff của người đeo thêm 10%.

Thông tin chi tiết

彼方を見よ。

輝ける希望をこそ、時に人は奇跡と呼ぶ。

Hãy nhìn về chân trời phía xa kia đi.
Đôi khi con người gọi hi vọng sáng ngời ấy là kì tích.


Những thẻ có hiệu ứng tương tự

Bản mẫu:Similarce

Thông tin bên lề

Thực hiện

  • Dịch: Trang Nhi
  • PR: Âm Châm, Hoàng Ngọc
  • Trình bày: FGO Wikia Eng, Âm Châm
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.