FANDOM


Dmg up
Beach Flower EX
Tăng sức tấn công toàn đội trong 3 lượt.

Tăng khả năng tạo sao của đồng đội Nam trong 3 lượt.

Cấp 12345678910
Attackup Tấn công + 10%11%12%13%14%15%16%17%18%20%
Stargainup Tạo sao + 22%24%26%28%30%32%34%36%38%42%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
TamamoLancericon

Dmg up
Beach Flower A+
Tăng sức tấn công toàn đội trong 3 lượt.

Tăng khả năng tạo sao của đồng đội Nam trong 3 lượt.

Cấp 12345678910
Attackup Tấn công + 9.5%10.5%11.5%12.5%13.5%14.5%15.5%16.5%17.5%19.5%
Stargainup Tạo sao + 21%23%25%27%29%31%33%35%37%41%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Anne&MaryArchericon MarieCastericon

Dmg up
Beach Flower B
Tăng sức tấn công toàn đội trong 3 lượt.

Tăng khả năng tạo sao của đồng đội Nam trong 3 lượt.

Cấp 12345678910
Attackup Tấn công + 8%9%10%11%12%13%14%15%16%18%
Stargainup Tạo sao + 18%20%22%24%26%28%30%32%34%38%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
ArtoriaArchericon

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.