FANDOM


Guts
Ba Lần Đón Mặt Trời Lặn A
Nhận trạng thái hồi sinh 3 lần, kéo dài 5 lượt.
Cấp 12345678910
Gutsstatus Hồi sinh với 300 HP330 HP360 HP390 HP420 HP450 HP480 HP510 HP540 HP600 HP
Thời gian chờ 12 1110
Servant sở hữu kĩ năng
Neroicon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.