Hiệu ứng

Npacqui.png
Hiệu ứng thường
Tăng khả năng sạc NP của người đeo thêm 25%.
Hiệu ứng sau khi tiến hóa tối đa
Tăng khả năng sạc NP của người đeo thêm 30%.

Thông tin chi tiết

杯に祝福あれ。

嬰児たちは本能で、主である生命に奉仕する。

Chúc phúc cho chiếc Chén.

Bản năng của những đứa trẻ mới sinh này, chính là phụng sự người chủ bằng cả sinh mệnh.


Những thẻ có hiệu ứng tương tự

NP Generation Bản mẫu:NpgenCE

Thông tin bên lề

Thực hiện

  • Dịch: Nguyễn Phúc Thịnh
  • PR: Âm Châm
  • Trình bày: FGO Wikia Eng, Âm Châm
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.