FANDOM


Busterup
Bộc Phát Ma Lực (Lửa) A
Tăng tính năng thẻ Buster bản thân trong 1 lượt.
Tăng sát thương NP bản thân trong 1 lượt.
Cấp 12345678910
Busterupstatus Buster + 20%21%22%23%24%25%26%27%28%30%
Nppowerup Sát thương NP + 10%11%12%13%14%15%16%17%18%20%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Arjunaicon Karnaicon

Busterup
Bộc Phát Ma Lực (Lửa) B
Tăng tính năng thẻ Buster bản thân trong 1 lượt.
Tăng sát thương NP bản thân trong 1 lượt.
Cấp 12345678910
Busterupstatus Buster + 15%16%17%18%19%20%21%22%23%25%
Nppowerup Sát thương NP + 8%8.7%9.4%10.1%10.8%11.5%12.2%12.9%13.6%15%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Brynicon

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.