Busterup.png
Bộc Phát Ma Lực (Lôi) A
Tăng tính năng thẻ Buster của bản thân trong 1 lượt.
Avoid.png Nhận trạng thái Né tránh trong 1 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Busterupstatus.png Buster + 20% 21% 22% 23% 24% 25% 26% 27% 28% 30%
Thời gian chờ 8 7 6
Servant sở hữu kĩ năng
Yorimitsuicon.png Oxicon.png
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.