Busterup.png
Bộc Phát Ma Lực (Dũng Khí) D
Tăng hiệu quả thẻ Buster bản thân trong 1 lượt.
Defenseup.png Tăng phòng thủ của bản thân thêm 20% trong 1 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Busterupstatus.png Buster + 20% 22% 24% 26% 28% 30% 32% 34% 36% 40%
Thời gian chờ 7 6 5
Servant sở hữu kĩ năng
Eliz Brave icon.png
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.