FANDOM


Dmg up
Bộ Giáp Cơ Khí EX
Tăng sức tấn công bản thân trong 3 lượt. UpgradeIconText
Invincible Nhận hiệu ứng Bất Hoại trong 1 lượt.
Cấp 12345678910
Attackup Tấn công + 20%22%24%26%28%30%32%34%36%40%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Babbageicon

Dmg up
Bộ Giáp Cơ Khí EX
Tăng sức tấn công bản thân trong 3 lượt.
Invincible Nhận hiệu ứng Bất Hoại trong 1 lượt.
Cấp 12345678910
Attackup Tấn công + 15%16%17%18%19%20%21%22%23%25%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Babbageicon

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.