BusterQuickup.png
Bộ Đồ Bơi Chói Sáng A
Tăng tính năng thẻ Quick của toàn đội thêm 3 lượt.
Tăng tính năng thể Buster của toàn đội trong 3 lượt.
Tăng tốc độ hồi NP của cả đội trong 3 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Busterupstatus.png Buster + 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 20%
Quickupstatus.pngQuick + 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 20%
Npchargeup.png NP Rate + 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 20%
Thời gian chờ 7 6 5
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.