BusterQuickup.png
Bộ Đồ Bơi Lấp Lánh A
Tăng tính năng thẻ Quick của toàn đội trong 3 lượt.
Tăng tính năng thẻ Buster của toàn đội trong 3 lượt.
Tăng khả năng sạc NP của toàn đội trong 3 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Busterupstatus.png Buster + 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 20%
Quickupstatus.png Quick + 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 20%
Npchargeup.png Khả năng sạc NP + 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 20%
Thời gian chờ 7 6 5
Servant sở hữu kĩ năng
IshtarSummer.png
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.