(Tạo trang mới với nội dung “{{activeskill3page |servanticons = {{Ishtar (Rider)}} |img = BusterQuickup |name = Bộ Đồ Bơi Chói Sáng |rank = A |effect = Tăng tính năng thẻ…”)
 
 
(Không hiển thị 2 phiên bản của một người dùng khác ở giữa)
Dòng 2: Dòng 2:
 
|servanticons = {{Ishtar (Rider)}}
 
|servanticons = {{Ishtar (Rider)}}
 
|img = BusterQuickup
 
|img = BusterQuickup
|name = Bộ Đồ Bơi Chói Sáng
+
|name = Bộ Đồ Bơi Lấp Lánh
 
|rank = A
 
|rank = A
|effect = Tăng tính năng thẻ Quick của toàn đội thêm 3 lượt.<br />Tăng tính năng thể Buster của toàn đội trong 3 lượt.<br />Tăng tốc độ hồi NP của cả đội trong 3 lượt.<br/>
+
|effect = Tăng tính năng thẻ Quick của toàn đội trong 3 lượt.<br />Tăng tính năng thẻ Buster của toàn đội trong 3 lượt.<br />Tăng khả năng sạc NP của toàn đội trong 3 lượt.<br/>
 
|leveleffect = {{Seffect|Busterup}} Buster +
 
|leveleffect = {{Seffect|Busterup}} Buster +
 
|l1 = 10%
 
|l1 = 10%
Dòng 16: Dòng 16:
 
|l9 = 18%
 
|l9 = 18%
 
|l10 = 20%
 
|l10 = 20%
|2leveleffect = {{Seffect|Quickup}}Quick +
+
|2leveleffect = {{Seffect|Quickup}} Quick +
 
|2l1 = 10%
 
|2l1 = 10%
 
|2l2 = 11%
 
|2l2 = 11%
Dòng 27: Dòng 27:
 
|2l9 = 18%
 
|2l9 = 18%
 
|2l10 = 20%
 
|2l10 = 20%
|3leveleffect = {{Seffect|Nprateup}} NP Rate +
+
|3leveleffect = {{Seffect|Nprateup}} Khả năng sạc NP +
 
|3l1 = 10%
 
|3l1 = 10%
 
|3l2 = 11%
 
|3l2 = 11%

Bản hiện tại lúc 14:05, ngày 5 tháng 7 năm 2018

BusterQuickup.png
Bộ Đồ Bơi Lấp Lánh A
Tăng tính năng thẻ Quick của toàn đội trong 3 lượt.
Tăng tính năng thẻ Buster của toàn đội trong 3 lượt.
Tăng khả năng sạc NP của toàn đội trong 3 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Busterupstatus.png Buster + 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 20%
Quickupstatus.png Quick + 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 20%
Npchargeup.png Khả năng sạc NP + 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 20%
Thời gian chờ 7 6 5
Servant sở hữu kĩ năng
IshtarSummer.png
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.