n (Emeraldking127 đã đổi trang Bộ Đồ Bơi Chói Sáng thành Bộ Đồ Bơi Lấp Lánh mà không để lại một trang đổi hướng)
 
(Không hiển thị phiên bản của một người dùng khác ở giữa)
Dòng 2: Dòng 2:
 
|servanticons = {{Ishtar (Rider)}}
 
|servanticons = {{Ishtar (Rider)}}
 
|img = BusterQuickup
 
|img = BusterQuickup
|name = Bộ Đồ Bơi Chói Sáng
+
|name = Bộ Đồ Bơi Lấp Lánh
 
|rank = A
 
|rank = A
|effect = Tăng tính năng thẻ Quick của toàn đội thêm 3 lượt.<br />Tăng tính năng thể Buster của toàn đội trong 3 lượt.<br />Tăng tốc độ hồi NP của cả đội trong 3 lượt.<br/>
+
|effect = Tăng tính năng thẻ Quick của toàn đội trong 3 lượt.<br />Tăng tính năng thẻ Buster của toàn đội trong 3 lượt.<br />Tăng khả năng sạc NP của toàn đội trong 3 lượt.<br/>
 
|leveleffect = {{Seffect|Busterup}} Buster +
 
|leveleffect = {{Seffect|Busterup}} Buster +
 
|l1 = 10%
 
|l1 = 10%
Dòng 16: Dòng 16:
 
|l9 = 18%
 
|l9 = 18%
 
|l10 = 20%
 
|l10 = 20%
|2leveleffect = {{Seffect|Quickup}}Quick +
+
|2leveleffect = {{Seffect|Quickup}} Quick +
 
|2l1 = 10%
 
|2l1 = 10%
 
|2l2 = 11%
 
|2l2 = 11%
Dòng 27: Dòng 27:
 
|2l9 = 18%
 
|2l9 = 18%
 
|2l10 = 20%
 
|2l10 = 20%
|3leveleffect = {{Seffect|Nprateup}} NP Rate +
+
|3leveleffect = {{Seffect|Nprateup}} Khả năng sạc NP +
 
|3l1 = 10%
 
|3l1 = 10%
 
|3l2 = 11%
 
|3l2 = 11%

Bản hiện tại lúc 14:05, ngày 5 tháng 7 năm 2018

BusterQuickup.png
Bộ Đồ Bơi Lấp Lánh A
Tăng tính năng thẻ Quick của toàn đội trong 3 lượt.
Tăng tính năng thẻ Buster của toàn đội trong 3 lượt.
Tăng khả năng sạc NP của toàn đội trong 3 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Busterupstatus.png Buster + 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 20%
Quickupstatus.png Quick + 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 20%
Npchargeup.png Khả năng sạc NP + 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 20%
Thời gian chờ 7 6 5
Servant sở hữu kĩ năng
IshtarSummer.png
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.