FANDOM


CritTurn
Bốc Hơi Lí Trí D+
Có 65% cơ hội nhận sao mỗi lượt trong 5 lượt. Cơ hội được tính lại mỗi lượt. UpgradeIconText
Có 65% cơ hội tăng khả năng tạo sao của bản thân trong 5 lượt. Cơ hội được tính lại mỗi lượt. UpgradeIconText
Có 65% cơ hội tăng sát thương chí mạng của bản thân trong 5 lượt. Cơ hội được tính lại mỗi lượt. UpgradeIconText
Sạc thanh NP bản thân. UpgradeIconText
Cấp 12345678910
Stargainturn Sao + 56677889910
Stargainup Tạo sao + 30%32%34%36%38%40%42%44%46%50%
Critdmgup Sát thương chí mạng + 20%22%24%26%28%30%32%34%36%40%
NpCharge NP + 30%32%34%36%38%40%42%44%46%50%
Thời gian chờ 10 98
Servant sở hữu kĩ năng
Astolfoicon

CritTurn
Bốc Hơi Lí Trí D
Có 65% cơ hội nhận sao mỗi lượt trong 3 lượt. Cơ hội được tính lại mỗi lượt.
Có 65% cơ hội tăng khả năng tạo sao của bản thân trong 3 lượt. Cơ hội được tính lại mỗi lượt.
Có 65% cơ hội tăng sát thương chí mạng của bản thân trong 3 lượt. Cơ hội được tính lại mỗi lượt.
Cấp 12345678910
Stargainturn Sao + 56677889910
Stargainup Tạo sao + 30%32%34%36%38%40%42%44%46%50%
Critdmgup Sát thương chí mạng + 20%22%24%26%28%30%32%34%36%40%
Thời gian chờ 10 98
Servant sở hữu kĩ năng
Astolfoicon

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.