FANDOM


Critdmg
Bắn Tỉa A++
Tăng sát thương chí mạng bản thân trong 1 lượt.
Cấp 12345678910
Critdmgup Sát thương chí mạng + 60%66%72%78%84%90%96%102%108%120%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Billyicon

Critdmg
Bắn Tỉa B
Tăng sát thương chí mạng bản thân trong 1 lượt.
Cấp 12345678910
Critdmgup Sát thương chí mạng + 50%55%60%70%75%80%85%90%95%100%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Anneicon

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.