FANDOM


Chọn so sánh: đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 03:22, ngày 25 tháng 2 năm 2018ReiSr (tường | đóng góp)‎ . . (1.003 byte) (+1.003)‎ . . (Tạo trang mới với nội dung “<tabber> Rank A++= <onlyinclude>{{#ifeq:{{{1|A++}}}|A++| {{activeskillpage |servanticons = {{Billy The Kid}} |img = critdmg |name = Bắn Tỉa |rank = A+…”)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.