FANDOM


Dmg up
Bảy Vương Miện C
Tăng sức tấn công của bản thân trong 3 lượt.
Tăng phòng thủ của bản thân trong 3 lượt.
Dragontrait Loại bỏ nhược điểm trường phái khi nhận sát thương trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Attackup Tấn công + 20%21%22%23%24%25%26%27%28%30%
Defenseup Phòng thủ + 20%21%22%23%24%25%26%27%28%30%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
NeroSummer
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.