FANDOM


Dodge
Bảo Hộ Tránh Tên A
Avoid Nhận trạng thái né tránh trước 3 đòn đánh.
Tăng phòng thủ của bản thân trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Defenseup Phòng thủ + 9%9.9%10.8%11.7%12.6%13.5%14.4%15.3%16.2%18%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Cucastericon

Dodge
Bảo Hộ Tránh Tên B
Avoid Nhận trạng thái né tránh trước 3 đòn đánh.
Tăng phòng thủ của bản thân trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Defenseup Phòng thủ + 8%8.8%9.6%10.4%11.2%12%12.8%13.6%14.4%16%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Cuicon Cuprotoicon

Dodge
Bảo Hộ Tránh Tên C
Avoid Nhận trạng thái Né tránh trước 2 đòn đánh.
Tăng phòng thủ của bản thân trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Defenseup Phòng thủ + 7%7.7%8.4%9.1%9.8%10.5%11.2%11.9%12.6%14%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Toudaicon CuAltericon

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.