Wikia Fate Grand Order Việt Nam

Dodge.png
Bảo Hộ Tránh Tên A
Avoid.png Nhận trạng thái né tránh trước 3 đòn đánh.
Tăng phòng thủ của bản thân trong 3 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Defenseup.png Phòng thủ + 9% 9.9% 10.8% 11.7% 12.6% 13.5% 14.4% 15.3% 16.2% 18%
Thời gian chờ 7 6 5
Servant sở hữu kĩ năng
Cucastericon.png
Bản mẫu:Tooltip Cu Chulainn (Caster)

Dodge.png
Bảo Hộ Tránh Tên B
Avoid.png Nhận trạng thái né tránh trước 3 đòn đánh.
Tăng phòng thủ của bản thân trong 3 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Defenseup.png Phòng thủ + 8% 8.8% 9.6% 10.4% 11.2% 12% 12.8% 13.6% 14.4% 16%
Thời gian chờ 7 6 5
Servant sở hữu kĩ năng
Cuicon.png
Bản mẫu:Tooltip Cu Chulainn
Cuprotoicon.png
Bản mẫu:Tooltip Cu Chulainn (Prototype)

Dodge.png
Bảo Hộ Tránh Tên C
Avoid.png Nhận trạng thái Né tránh trước 2 đòn đánh.
Tăng phòng thủ của bản thân trong 3 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Defenseup.png Phòng thủ + 7% 7.7% 8.4% 9.1% 9.8% 10.5% 11.2% 11.9% 12.6% 14%
Thời gian chờ 7 6 5
Servant sở hữu kĩ năng
Toudaicon.png
Bản mẫu:Tooltip Tawara Touta
CuAltericon.png
Bản mẫu:Tooltip Cu Chulainn (Alter)