(Tạo trang mới với nội dung “<tabber> Hạng A= <onlyinclude>{{#ifeq:{{{1|A}}}|A| {{activeskillpage |servanticons = {{Cu Chulainn (Caster)}} |img = dodge |name = Bảo Hộ Tránh Tê…”)
(Không có sự khác biệt)

Phiên bản lúc 13:29, ngày 4 tháng 5 năm 2018

Dodge.png
Bảo Hộ Tránh Tên A
Avoid.png Grants self Evasion for 3 attacks.
Increases own defense for 3 turns.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Defenseup.png Defense + 9% 9.9% 10.8% 11.7% 12.6% 13.5% 14.4% 15.3% 16.2% 18%
Thời gian chờ 7 6 5
Servant sở hữu kĩ năng
Cucastericon.png

Dodge.png
Bảo Hộ Tránh Tên B
Avoid.png Grants self Evasion for 3 attacks.
Increases own defense for 3 turns.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Defenseup.png Defense + 8% 8.8% 9.6% 10.4% 11.2% 12% 12.8% 13.6% 14.4% 16%
Thời gian chờ 7 6 5
Servant sở hữu kĩ năng
Cuicon.png Cuprotoicon.png

Dodge.png
Bảo Hộ Tránh Tên C
Avoid.png Nhận trạng thái Né tránh trong 2 đòn tấn công.
Tăng phòng thủ bản thân trong 3 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Defenseup.png Phòng thủ + 7% 7.7% 8.4% 9.1% 9.8% 10.5% 11.2% 11.9% 12.6% 14%
Thời gian chờ 7 6 5
Servant sở hữu kĩ năng
Toudaicon.png CuAltericon.png

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.