FANDOM


Unknownicon

CharactersNew

★ ★ ★ ★ ★


Tên tiếng Nhật:  ???
ID:  ?? Cost:  ???
ATK:  ?? / ?? HP:  ?? / ??
ATK Lv. 100: ?? / ?? HP Lv.100:  ?? / ??
Lồng tiếng:  ??? Minh họa:  ???
Thuộc tính ẩn:  ??? Đường tăng trưởng:  ???
Hút sao:  ??? Tạo sao:  ??%
Sạc NP qua ATK:  ??% Sạc NP qua DEF:  ??%
Tỉ lệ tử:  ??% Thuộc tính: ???・???
Giới tính: ???
Đặc tính:  ???
Missingrow
Quickicon?  |  Artsicon?  |  Bustericon?  |  Extraicon?

Kĩ năng chủ động Kĩ năng bị động Bảo Khí Tiến hóa Nâng cấp kĩ năng Mức độ gắn bó Tiểu sử Thông tin bên lề


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.