FANDOM


Defdown
Bão Tuyết Băng Giá B
Giảm phòng thủ toàn bộ địch trong 3 lượt.
Giảm tỉ lệ chí mạng của toàn bộ địch trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Defensedown Phòng thủ - 20%21%22%23%24%25%26%27%28%30%
Critchndown Tỉ lệ chí mạng - 20%21%22%23%24%25%26%27%28%30%
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
Scathach-SkadiIcon

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.