FANDOM


Busterup
Báo Quyền A
Tăng tính năng thẻ Buster của bản thân trong 3 lượt
Tăng khả năng kháng debuff của bản thân trong 2 lượt
Avoid Né 2 đòn tấn công kế tiếp
Nhận sao chí mạng.
Cấp 12345678910
Busterupstatus Buster + 10%12%14%16%18%20%22%24%26%30%
Resistanceup Kháng Debuff + 20%22%24%26%28%30%32%34%36%40%
GainStars Sao chí mạng + 567891011121315
Thời gian chờ 12 1110
Servant sở hữu kĩ năng
Jaguarmanicon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.