FANDOM


Critdmg
Báo Nhãn A+
Tăng sát thương chí mạng của bản thân trong 3 lượt.
Tăng khả năng tạo sao của bản thân khi ở Chiến trận Trong Rừng trong 3 lượt.
Tăng khả năng hút sao của bản thân khi ở Chiến trận Trong Rừng trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Critdmgup Sát thương chí mạng + 30%32%34%36%38%40%42%44%46%50%
Stargainup Tạo sao + 30%32%34%36%38%40%42%44%46%50%
Critabsup Hút sao + 300%330%360%390%420%450%480%510%540%600%
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
Jaguarmanicon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.