FANDOM


Shielddown
Bám Đuôi B
500% cơ hội giảm phòng thủ một kẻ địch trong 3 lượt..
Attackup Tăng tấn công của kẻ địch đó trong 3 lượt. [Điểm trừ]
Cấp 12345678910
Defensedown Phòng thủ - 12%13.2%14.4%15.6%16.8%18%19.2%20.4%21.6%24%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Kiyohimeicon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.