(Tạo trang mới với nội dung “{{ItemBox |jpName=ホムンクルスベビー |image=homunculus baby |enemy=Homunculus / Proto Homunculus |location=[[Quest_Phụ:_London#City Of …”)
Thẻ: rte-source
 
n (BHx2 đã đổi trang Homunculus Baby thành Bào Thai Homunculus)
 
(Không có sự khác biệt)

Bản hiện tại lúc 20:33, ngày 9 tháng 2 năm 2018

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.