FANDOM


Quickup
Bàng Nhược Vô Nhân A
Tăng tính năng thẻ Quick bản thân trong 1 lượt.
Tăng sát thương chí mạng của bản thân trong 1 lượt.
Cấp 12345678910
Quickupstatus Quick + 20%21%22%23%24%25%26%26%28%30%
Critdmgup Sát thương chí mạng + 30%32%34%36%38%40%42%44%46%50%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Jingkeicon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.