(Tạo trang mới với nội dung “{{ItemBox |jpName=アーチャーピース |image=archer piece |enemy=Shadow Servant (Archer) |location=[[Monday_Daily_Quests#Archery_Training_Field|Monda…”)
 
(Không có sự khác biệt)

Bản hiện tại lúc 05:15, ngày 11 tháng 2 năm 2018

Tên Tiếng Nhật Icon Mô Tả
アーチャーピース Archer piece.png
Rớt từ
Shadow Servant (Archer)
Địa Điểm [Số lượng] [AP cần]
Monday Daily Quests - Archery Training Field [(Basic) 10AP] [(Intermediate) 20AP] [(Advanced) 30AP] [(Expert) 40AP]


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.