FANDOM


Chọn so sánh: đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 05:15, ngày 11 tháng 2 năm 2018BHx2 (tường | đóng góp)‎ . . (269 byte) (+269)‎ . . (Tạo trang mới với nội dung “{{ItemBox |jpName=アーチャーピース |image=archer piece |enemy=Shadow Servant (Archer) |location=[[Monday_Daily_Quests#Archery_Training_Field|Monda…”)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.