Startnp.png
Anh Hùng Thụ Hưởng A
NpCharge.png Sạc thanh NP của bản thân thêm 25%.
Hồi HP bản thân mỗi lượt trong 5 lượt.
Nhận sao chí mạng mỗi lượt trong 5 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Hpregen.png Hồi HP + 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 2000
Stargainturn.png Nhận Sao + 4 5 5 6 6 6 7 7 8 8
Thời gian chờ 12 11 10
Servant sở hữu kĩ năng
Arjunaicon.png
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.