FANDOM


Startnp
Anh Hùng Thụ Hưởng A
NpCharge Sạc thanh NP của bản thân thêm 25%.
Hồi HP bản thân mỗi lượt trong 5 lượt.
Nhận sao chí mạng mỗi lượt trong 5 lượt.
Cấp 12345678910
Hpregen Hồi HP + 1000110012001300140015001600170018002000
Stargainturn Nhận Sao + 4556667788
Thời gian chờ 12 1110
Servant sở hữu kĩ năng
Arjunaicon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.