Wikia Fate Grand Order Việt Nam

Npacqui.png
Anh Hùng Nhân Tạo (Giả) B+
Tăng khả năng sạc NP của bản thân trong 3 lượt.
Tăng giới hạn HP tối đa của bản thân trong 3 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Npchargeup.png Khả năng
sạc NP +
20% 21% 22% 23% 24% 25% 26% 27% 28% 30%
Maxhpup.png HP tối đa + 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 2000
Thời gian chờ 8 7 6
Servant sở hữu kĩ năng
SiegIcon.png
Bản mẫu:Tooltip Sieg