(Tạo trang mới với nội dung “<tabber> Rank B+= <onlyinclude>{{#ifeq:{{{1|B+}}}|B+| {{activeskill2page |servanticons = {{Sieg}} |img = npacqui |name = Anh Hùng Nhân Tạo (Giả) |ra…”)
 
Dòng 7: Dòng 7:
 
|name = Anh Hùng Nhân Tạo (Giả)
 
|name = Anh Hùng Nhân Tạo (Giả)
 
|rank = B+
 
|rank = B+
|effect = Tăng tỷ lệ sạc NP của bản thân trong 3 lượt.<br/>Tăng chỉ số HP cao nhất trong 3 lượt.
+
|effect = Tăng khả năng sạc NP của bản thân trong 3 lượt.<br/>Tăng giới hạn HP tối đa của bản thân trong 3 lượt.
|leveleffect = {{seffect|nprateup}} Tỉ lệ NP+
+
|leveleffect = {{seffect|nprateup}} Khả năng<br>sạc NP +
 
|l1 = 20%
 
|l1 = 20%
 
|l2 = 21%
 
|l2 = 21%
Dòng 19: Dòng 19:
 
|l9 = 28%
 
|l9 = 28%
 
|l10 = 30%
 
|l10 = 30%
|2leveleffect = {{seffect|maxhpup}} HP cao nhất +
+
|2leveleffect = {{seffect|maxhpup}} HP tối đa +
 
|2l1 = 1000
 
|2l1 = 1000
 
|2l2 = 1100
 
|2l2 = 1100

Phiên bản lúc 15:34, ngày 7 tháng 5 năm 2018

Npacqui.png
Anh Hùng Nhân Tạo (Giả) B+
Tăng khả năng sạc NP của bản thân trong 3 lượt.
Tăng giới hạn HP tối đa của bản thân trong 3 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Npchargeup.png Khả năng
sạc NP +
20% 21% 22% 23% 24% 25% 26% 27% 28% 30%
Maxhpup.png HP tối đa + 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 2000
Thời gian chờ 8 7 6
Servant sở hữu kĩ năng
SiegIcon.png

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.