Npdmg.png
Amezaiku Cầu Vồng B
Tăng sát thương NP của một đồng đội trong 1 lượt.
Tăng sát thương chí mạng của đồng minh đó trong 1 lượt
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nppowerup.png Sát thương NP + 20% 21% 22% 23% 24% 25% 26% 27% 28% 30%
Critdmgup.png Sát thương chí mạng + 20% 21% 22% 23% 24% 25% 26% 27% 28% 30%
Thời gian chờ 7 6 5
Servant sở hữu kĩ năng
Icon Servant 197.png

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.