FANDOM


Npdmg
Amezaiku Cầu Vồng B
Tăng sát thương NP của một đồng đội trong 1 lượt.
Tăng sát thương chí mạng của đồng minh đó trong 1 lượt
Cấp 12345678910
Nppowerup Sát thương NP + 20%21%22%23%24%25%26%27%28%30%
Critdmgup Sát thương chí mạng + 20%21%22%23%24%25%26%27%28%30%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Icon Servant 197

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.