FANDOM


StarAbsorb
Am Hiểu Loạn Chiến B
Tăng khả năng hút sao của bản thân trong 3 lượt.
Tăng khả năng tạo sao toàn đội trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Critabsup Hút sao + 300%330%360%390%420%450%480%510%540%600%
Stargainup Tạo sao + 30%32%34%36%38%40%42%44%46%50%
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
S184

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.