(Tạo trang mới với nội dung “{{activeskillpage |servanticons = {{Ishtar (Rider)}} |img = Dodge |name = Accelerator Turn |rank = B |effect = {{Seffect|Evasion}} Nhận hiệu ứng Né…”)
 
n (Emeraldking127 đã đổi trang Accelerator Turn thành Accel Turn mà không để lại một trang đổi hướng)
(Không có sự khác biệt)

Phiên bản lúc 13:58, ngày 5 tháng 7 năm 2018

Dodge.png
Accelerator Turn B
Avoid.png Nhận hiệu ứng Né Tránh trong 1 lượt.
Tăng sát thương chí mạng của bản thân trong 1 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Critdmgup.png Sát thương chí mạng + 30% 32% 34% 36% 38% 40% 42% 44% 46% 50%
Thời gian chờ 6 5 4
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.