Invishield.png
Ảo Ảnh A
Invincible.png Ban cho toàn đội trạng thái bất tử trong 1 lượt.
Ban cho toàn đội trạng thái bất tử trong 1 lượt.
Làm giảm khả năng tung ra đòn critical của toàn bộ địch trong 3 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Stargainup.png Tỉ lệ tạo sao + 30% 32% 34% 36% 38% 40% 42% 44% 46% 50%
Critchndown.pngKhả năng chí mạng - 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 20%
Thời gian chờ 9 8 7
Servant sở hữu kĩ năng
Merlinicon.png
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.