FANDOM


Startnp
Đoàn Kịch King's Men C
NpCharge Sạc thanh NP một đồng đội bất kì thêm 20%.
Tăng khả năng tạo sao đồng đội đó trong một lượt.
Cấp 12345678910
Stargainup Tạo sao + 50%55%60%65%70%75%80%85%90%100%
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
Shakespeareicon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.