Wikia Fate Grand Order Việt Nam

Critgem.png
Điệp Báo A++
Tăng khả năng tạo sao của bản thân trong 3 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Stargainup.png Tạo sao + 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 26% 30%
Thời gian chờ 7 6 5
Servant sở hữu kĩ năng
Matahariicon.png
Bản mẫu:Tooltip Mata Hari

Critgem.png
Điệp Báo A
Tăng khả năng tạo sao của bản thân trong 3 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Stargainup.png Tạo sao + 9% 11% 13% 15% 17% 19% 21% 23% 25% 29%
Thời gian chờ 7 6 5
Servant sở hữu kĩ năng
ShinjukuAssassinIcon.png
Bản mẫu:Tooltip Yan Qing