FANDOM


Npacqui
Điện Một Chiều A
Tăng khả năng sạc NP bản thân trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Npchargeup Khả năng sạc NP + 30%32%34%36%38%40%42%44%46%50%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Teslaicon

Npacqui
Điện Một Chiều B
Tăng khả năng sạc NP bản thân trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Npchargeup Khả năng sạc NP + 25%27%29%31%33%35%37%39%41%45%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Frankicon

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.