FANDOM


Startnp
Đai Của Bercilak EX
NpCharge Sạc 20% thanh NP của bản thân.
Tăng sao.
Bản thân nhận được trạng thái Hồi sinh trong 1 lượt, 1 lần.
Cấp 12345678910
GainStars Sao + 56677889910
Gutsstatus Hồi sinh với số HP 1000110012001300140015001600170018002000
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
Gawainicon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.