FANDOM


n (MageOftheBeginning đã đổi trang Chiếc Đai Của Bertilak thành Đai Của Bercilak mà không để lại một trang đổi hướng)
 
Dòng 3: Dòng 3:
 
|servanticons = {{Gawain}}
 
|servanticons = {{Gawain}}
 
|img = Startnp
 
|img = Startnp
|name = Chiếc Đai Của Bertilak
+
|name = Đai Của Bercilak
 
|rank = EX
 
|rank = EX
 
|effect = {{Seffect|Npcharge}} Sạc 20% thanh NP của bản thân.<br/>Tăng sao.<br/>Bản thân nhận được trạng thái Hồi sinh trong 1 lượt, 1 lần.
 
|effect = {{Seffect|Npcharge}} Sạc 20% thanh NP của bản thân.<br/>Tăng sao.<br/>Bản thân nhận được trạng thái Hồi sinh trong 1 lượt, 1 lần.

Bản hiện tại lúc 14:53, ngày 5 tháng 8 năm 2018

Startnp
Đai Của Bercilak EX
NpCharge Sạc 20% thanh NP của bản thân.
Tăng sao.
Bản thân nhận được trạng thái Hồi sinh trong 1 lượt, 1 lần.
Cấp 12345678910
GainStars Sao + 56677889910
Gutsstatus Hồi sinh với số HP 1000110012001300140015001600170018002000
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
Gawainicon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.