FANDOM


Invishield
Đứa Trẻ Của Tự Nhiên A
Invincible Nhận trạng thái bất hoại trong 1 lượt.
Tăng khả năng sạc NP bản thân trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Npchargeup Khả năng sạc NP + 20%21%22%23%24%25%26%27%28%30%
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
Irisvielicon

Invishield
Đứa Trẻ Của Tự Nhiên B
Invincible Nhận trạng thái bất hoại trong 1 lượt.
Tăng khả năng sạc NP bản thân trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Npchargeup Khả năng sạc NP + 18%19%20%21%22%23%24%25%26%28%
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
Illyaprismaicon

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.