FANDOM


CE này chỉ có thể nhận được khi Triệu hồi bằng Điểm bạn bè.

Hiệu ứng

Debuffres
Hiệu ứng thường
Tăng khả năng buff thành công lên bản thân thêm 3%.
Hiệu ứng sau khi tiến hóa tối đa
Tăng khả năng buff thành công lên bản thân thêm 5%.

Thông tin chi tiết

幾重にも同期する螺旋。
収束し、収斂し、より強靭となる。
Những vòng xoáy đồng thời trùng lặp.

Tập hợp, Hội tụ, trở nên mạnh mẽ hơn.

Những thẻ có hiệu ứng tương tự

Bản mẫu:Similarce

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.