FANDOM


Atk up
Đối Tà Ác (Đặc Thù) EX
Tăng sức tấn công của bản thân trong 3 lượt.
Tăng sát thương lên kẻ địch bị debuff trong 3 lượt. (Ngoại trừ các loại debuff không thể xóa.)
Cấp 12345678910
Attackup Tấn công + 20%21%22%23%24%25%26%27%28%30%
Powerup Sát thương debuff + 30%32%34%36%38%40%42%44%46%50%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
S247Icon

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.