Atk up.png
Đối Tà Ác (Đặc Thù) EX
Tăng sức tấn công của bản thân trong 3 lượt.
Tăng sát thương lên kẻ địch bị debuff trong 3 lượt. (Ngoại trừ các loại debuff không thể xóa.)
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Attackup.png Tấn công + 20% 21% 22% 23% 24% 25% 26% 27% 28% 30%
Powerup.png Sát thương debuff + 30% 32% 34% 36% 38% 40% 42% 44% 46% 50%
Thời gian chờ 7 6 5
Servant sở hữu kĩ năng
S247Icon.png

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.