StarAbsorb.png
Đệ Lục Thiên Ma Vương Bãi Biển A-
Tăng khả năng hút sao của bản thân trong 1 lượt.
Surehit.png Nhận hiệu ứng Tất Trúng trong 1 lượt.
Tăng tấn công bản thân khi trên Chiến trường Rực lửa trong 3 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Critabsup.png Hút sao + 1000% 1200% 1400% 1600% 1800% 2000% 2200% 2400% 2600% 3000%
Attackup.png Tấn công + 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 20%
Thời gian chờ 6 5 4
Servant sở hữu kĩ năng
NobuSummer.png
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.