(Tạo trang mới với nội dung “{{activeskill2page |servanticons = {{Oda Nobunaga (Berserker)}} |img = StarAbsorb |name = Đệ Lục Thiên Ma Vương Bãi Biển |rank = A- |effect = T…”)
 
n
 
Dòng 4: Dòng 4:
 
|name = Đệ Lục Thiên Ma Vương Bãi Biển
 
|name = Đệ Lục Thiên Ma Vương Bãi Biển
 
|rank = A-
 
|rank = A-
|effect = Tăng khả năng hút sao của bản thân trong 1 lượt.<br />{{Seffect|Surehit}} Nhận hiệu ứng [[Hiệu Ứng|Tất Trúng]] trong 1 lượt.<br />Tăng tấn công bản thân khi trên [[Các loại Chiến trường|Chiến trường Rực lửa]] trong 3 lượt.
+
|effect = Tăng khả năng hút sao của bản thân trong 1 lượt.<br />{{Seffect|Surehit}} Nhận hiệu ứng [[Hiệu Ứng|Tất Trúng]] trong 1 lượt.<br />Khi trên [[Các loại Chiến trường|Chiến trường rực lửa]], tăng tấn công bản thân trong 3 lượt.
 
|leveleffect = {{Seffect|Starabsup}} Hút sao +
 
|leveleffect = {{Seffect|Starabsup}} Hút sao +
 
|l1 = 1000%
 
|l1 = 1000%

Bản hiện tại lúc 06:41, ngày 26 tháng 3 năm 2018

StarAbsorb.png
Đệ Lục Thiên Ma Vương Bãi Biển A-
Tăng khả năng hút sao của bản thân trong 1 lượt.
Surehit.png Nhận hiệu ứng Tất Trúng trong 1 lượt.
Khi trên Chiến trường rực lửa, tăng tấn công bản thân trong 3 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Critabsup.png Hút sao + 1000% 1200% 1400% 1600% 1800% 2000% 2200% 2400% 2600% 3000%
Attackup.png Tấn công + 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 20%
Thời gian chờ 6 5 4
Servant sở hữu kĩ năng
NobuSummer.png
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.