FANDOM


Heal
Đặc Quyền Hoàng đế EX
Hồi máu cho bản thân
Có 60% cơ hội tăng sức tấn công cho bản thân trong 3 lượt.
Có 60% cơ hội tăng sức phòng thủ cho bản thân trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Attackup Tấn công + 22%24.2%26.4%28.6%30.8%33%35.2%37.4%39.6%44%
Defenseup Phòng thủ + 22%24.2%26.4%28.6%30.8%33%35.2%37.4%39.6%44%
HealEffect Hồi máu + 1200 HP1420 HP1640 HP1860 HP2080 HP2300 HP2520 HP2740 HP2960 HP3400 HP
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Neroicon Romulusicon

Heal
Đặc Quyền Hoàng đế A
Hồi máu cho bản thân
Có 60% cơ hội tăng sức tấn công cho bản thân trong 3 lượt.
Có 60% cơ hội tăng sức phòng thủ cho bản thân trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Attackup Tấn công + 20%22%24%26%28%30%32%34%36%40%
Defenseup Phòng thủ + 20%22%24%26%28%30%32%34%36%40%
HealEffect Hồi máu + 1000 HP1200 HP1400 HP1600 HP1800 HP2000 HP2200 HP2400 HP2600 HP3000 HP
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Caligulaicon Ozymandiasicon Cleopatra icon

Heal
Đặc Quyền Hoàng đế B
Hồi máu cho bản thân
Có 60% cơ hội tăng sức tấn công cho bản thân trong 3 lượt.
Có 60% cơ hội tăng sức phòng thủ cho bản thân trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Attackup Tấn công + 18%20%22%24%26%28%30%32%34%38%
Defenseup Phòng thủ + 18%20%22%24%26%28%30%32%34%38%
HealEffect Hồi máu + 800 HP1000 HP1200 HP1400 HP1600 HP1800 HP2000 HP2200 HP2400 HP2800 HP
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
AssassinofNightlessCity

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.