Heal.png
Đặc Quyền Hoàng Đế EX
Hồi HP bản thân.
Có 60% tăng sức tấn công bản thân trong 3 lượt.
Có 60% tăng phòng thủ bản thân trong 3 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Attackup.png Tấn công + 22% 24.2% 26.4% 28.6% 30.8% 33% 35.2% 37.4% 39.6% 44%
Defenseup.png Phòng thủ + 22% 24.2% 26.4% 28.6% 30.8% 33% 35.2% 37.4% 39.6% 44%
HealEffect.png HP hồi + 1200 HP 1420 HP 1640 HP 1860 HP 2080 HP 2300 HP 2520 HP 2740 HP 2960 HP 3400 HP
Thời gian chờ 7 6 5
Servant sở hữu kĩ năng
Neroicon.png Romulusicon.png

Heal.png
Đặc Quyền Hoàng Đế A
Hồi HP bản thân.
Có 60% tăng sức tấn công bản thân trong 3 lượt.
Có 60% tăng phòng thủ bản thân trong 3 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Attackup.png Tấn công + 20% 22% 24% 26% 28% 30% 32% 34% 36% 40%
Defenseup.png Phòng thủ + 20% 22% 24% 26% 28% 30% 32% 34% 36% 40%
HealEffect.png HP hồi + 1000 HP 1200 HP 1400 HP 1600 HP 1800 HP 2000 HP 2200 HP 2400 HP 2600 HP 3000 HP
Thời gian chờ 7 6 5
Servant sở hữu kĩ năng
Caligulaicon.png Ozymandiasicon.png Cleopatra icon.png

Heal.png
Đặc Quyền Hoàng Đế B
Hồi HP bản thân.
Có 60% tăng sức tấn công bản thân trong 3 lượt.
Có 60% tăng phòng thủ bản thân trong 3 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Attackup.png Tấn công + 18% 20% 22% 24% 26% 28% 30% 32% 34% 38%
Defenseup.png Phòng thủ + 18% 20% 22% 24% 26% 28% 30% 32% 34% 38%
HealEffect.png HP hồi + 800 HP 1000 HP 1200 HP 1400 HP 1600 HP 1800 HP 2000 HP 2200 HP 2400 HP 2800 HP
Thời gian chờ 7 6 5
Servant sở hữu kĩ năng
AssassinofNightlessCity.png

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.