FANDOM


Startnp
Đặc Quyền Bạo Phát EX
Sạc thanh NP bản thân.
Nếu HP của bản thân thấp hơn 50%, tăng khả năng sạc NP của bản thân trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
NpCharge NP + 30%32%34%36%38%40%42%44%46%50%
Npchargeup Sạc NP + 30%32%34%36%38%40%42%44%46%50%
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
NeroSummer
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.