CE này chỉ có thể nhận được khi Triệu hồi bằng Điểm bạn bè.

Hiệu ứng

Dmg up.png
Hiệu ứng thường
Tăng sức tấn công của người đeo thêm 2%.
Hiệu ứng sau khi tiến hóa tối đa
Tăng sức tấn công của người đeo thêm 4%.

Thông tin chi tiết

我に力を。
その手に勝利を掴むまで。
Cho ta sức mạnh.

Đến khi nắm được thắng lợi bằng đôi tay này.

Những thẻ có hiệu ứng tương tự

Bản mẫu:Similarce

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.